ชื่อ - นามสกุล :สุรพงษ์ พรหมศรี
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่ม